در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۶ اسفند ۱۳۹۶

« آخوند و مدیریت ، ملا و مملکت داری....؟؟ »

 بر شمار زنان کارتن خواب تهران « آخوندی »  بی وقفه افزوده می شود.
سایت خانه ملت! از قول یکی از نمایندگان مجلس نوشت که بر شمار زنان کارتن خواب تهران بی وقفه افزوده می شود. اغلب کارتن خواب‌ها معتاد هستند .
نه این نماینده مجلس و نه هیچ مسئول ! ودست اندرکار رژیم ،  نمی گوید که بخش مهمی از دلائل گسترش اعتیاد در میان زنان و حتی تن فروشی و کارتن خوابی آنها ناشی از فقر، فشارهای اجتماعی – محدود بودن امکانات تفریحی، ورزشی و ...- است.
pyknet