در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۹ اسفند ۱۳۹۶

  چین - مراسم سالگرد ازدواج زوجی که هفتاد سال پیش توان گرفتن مراسم عروسی نداشتند!.
* عدم توانائی مالی برای برگزاری مراسم عروسی ، آنهم در هفتاد سال پیش در چین آنقدر ها تعجب برانگیز نیست . اما در ایران امروز که سرشار از ثروت وسرمایه هست و به دست حضرات واپس گرا و خرافی و پنهانکار افتاده - جوانان مان در گروه میلیونی، توان گرفتن مراسم عروسی ندارند.