در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۴ خرداد ۱۳۹۷

                           پته دوزی، از جمله فعالیت های زنان منطقه کرمان است.
 بطور کلی نقش زنان ایران در صنایع دستی برتر از مردان است. از قالی و گلیم بافی تا پته دوزی. سیرجان در استان کرمان یکی از شهرهای منطقه در تولید صنایع دستی است.