در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۱ اسفند ۱۳۹۶

                     هیچ چیز در ایران < آخوندی > بر قرار و نظم استوار نیست. 
دشوار بتوان تصور کرد که در یک کشور دیگر – غیر از ایران «ملائی»- در پایان یک بازی فوتبال در ورزشگاه مرکزی کشور (استادیوم آزادی!!) تماشاچی ها چنین صحنه ای را از خود باقی بگذارند و به خانه هایشان باز گردند.
 هیچ چیز در ایران < آخوندی > بر قرار و نظم استوار نیست. نه تنها درحکومت که در خود مردم هم. این هم نمونه اش!.
                                    _____________________